Algemene Voorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Easee BV (Easee). Het adres van Easee BV is Meeuwenlaan 98-100, 1021 JL Amsterdam , met het KvK-nummer 65846753.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via [email protected] of per post: Easee BV, Meeuwenlaan 98-100, 1021 JL Amsterdam.

Easee BV heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zal zijn op het gebruik van de diensten van Easee BV door u (Gebruiker). De gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.easee.online/nl/ Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Dienst

 1. Easee heeft de software genaamd ‘Easee Online Oogtest’ ontwikkeld (de Software), waarmee Gebruikers een oogmeting, controle door een oogspecialist en een online brilrecept kunnen aanschaffen (de Dienst).
 2. De Software is toegankelijk via de website van Easee: https://easee.online (de Website).
 3. Easee geeft Gebruiker toestemming gebruik te maken van de Software. Deze toestemming is niet-exclusief en niet-overdraagbaar.
 4. Gebruiker mag de Software alleen gebruiken voor het verkrijgen van een brilrecept. Gebruiker heeft de voorafgaande toestemming nodig van Easee als hij de Software voor een ander doel wil gebruiken.
 5. Om van de Dienst gebruik te maken moet de Gebruiker zich op de Website registreren. De Gebruiker garandeert dat de gegevens die de Gebruiker verstrekt juist zijn. Nadat Easee de registratie heeft goedgekeurd, ontvangt Gebruiker een persoonlijk gebruikersaccount met wachtwoord. Gebruikers moeten ten minste 16 jaar oud zijn om een account te maken. Volgende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen alleen personen van 16 jaar of ouder wettelijk toestemming geven tot het verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens.
 6. De resultaten van de Software en de inhoud van de Websites zijn geen medisch advies en de Software is geen vervanging voor het consult van een medische professional. Voor vragen omtrent medische aandoeningen verwijzen we Gebruikers naar medische specialisten.

Artikel 2 – Beperkingen van de Dienst

 1. De Software is toegankelijk voor personen met de volgende kenmerken:
  1. Leeftijd: tussen 18 jaar en 45 jaar
  2. Een refractieafwijking met de volgende parameters:
   1. Emmetropie.
   2. Myopie met sterkte tussen -0,25 en -4,00.
   3. Hypermetropie met sterkte tussen +0.25 en +2.00.
   4. Cilinder met sterkte tussen -0.25 en -2,50.
   5. Enkelvoudige glazen (geen multifocaal, bifocaal of progressieve glazen).
   6. Geen prisma.
   7. Geen voorgeschiedenis van amblyopie, diabetes, hoge bloeddruk, glaucoom, cataract, netvliesloslating, scheelzien, hersenafwijkingen, neurologische problemen etc.
   8. Geen recente problemen of symptomen van acute oogpijn, flitsen en of drijvers in de ogen.
 2. Gedurende de oogtest bent u, de gebruiker, zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van alle instructies die tijdens de test, zowel auditief als in geschrift, worden opgedragen. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: het bedekken van de juiste oog en het nemen van de juiste afstand van het computerscherm.
  1. Het niet opvolgen van de instructies kan resulteren in een onnauwkeurig en/of incorrect voorschrift. In dit geval kan easee niet aansprakelijk worden gesteld voor het onnauwkeurige en/of incorrecte voorschrift en vervalt het recht op restitutie.
  2. In het geval dat de gebruiker de instructies niet volledig begrijpt (bijvoorbeeld in het geval van het niet volledig beheersen van de taal waarin de test wordt aangeboden), dan zal de Gebruiker de Software niet gebruiken.
  3. In het geval de Gebruiker twijfelt over de interpretatie van de instructies, dan zal de Gebruiker de Software niet gebruiken.
 3. Voor een nauwkeurig resultaat van de Easee Online Oogtest adviseren wij uw computer, laptop en telefoon als volgt in te stellen:
  1. Gebruik een computer of laptop met een vlak scherm en minimaal 100 DPI resolutie.
  2. Zorg ervoor dat uw scherm 30 cm van de rand van de tafel staat.
  3. Zorg dat u tijdens het afnemen van de test precies op 3 meter afstand van het scherm staat.
  4. Gebruik een smartphone (iPhone 4,5,6,7,8, Android, Windows Phone).
  5. Zorg voor een goed internet netwerk voor zowel de telefoon (3G of 4G) en computer.
  6. Zet alle energie besparende functies uit op uw computer of laptop of maak contact met stroomnet.
  7. Zet de nachtmodus uit op uw iPhone.
  8. Zet de helderheid van het scherm op maximaal.
  9. Zet het audio volume op maximaal om de instructies van de test goed te kunnen horen.
  10. Doe de Easee Online Oogtest in een ruimte met gedimde lichten, voorkom reflecties op het computerscherm en andere lichtbronnen in het gezichtsveld.
 4. U zult, als gebruiker van de test, alle gestelde vragen tijdens de test, naar waarheid beantwoorden.
 5. De Software is een medische software, heeft een CE-markering en voldoet aan de eisen van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.
 6. De Software en informatie op de Website betreft geen medisch advies. Het gebruik van materiaal op de Website is geen vervanging voor het consult van een medisch professional. Voor vragen met betrekking tot een medische conditie, dient u professioneel medisch advies aan te vragen.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

 1. Gebruiker betaalt de op de Website vermelde prijzen voor het gebruik van de Software.
 2. Gebruiker betaalt direct met de op de Website aangeboden betaalmethodes (iDeal, creditcard).
 3. Easee behoudt zich het recht voor de op de Website genoemde prijzen van tijd tot tijd te wijzigen. Prijzen zijn onder voorbehoud van evidente fouten en typo’s. Aan prijzen vermeld in het verleden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 – Updates

 1. Easee kan de Software updaten voor onderhoud aan de Software of om de Software te verbeteren.
 2. Easee heeft een helpdesk. Gebruiker kan contact opnemen met de helpdesk voor technische ondersteuning en voor het melden van een incident. De helpdesk is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 09:00 tot 18:00. De helpdesk is te bereiken via [email protected] Easee zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur reageren.
 3. Als een incident wordt veroorzaakt door een gebrek in de Software, dan herstelt Easee het gebrek kosteloos. Partijen verstaan onder ‘gebrek’: een fout in de Software waardoor de Software niet functioneert volgens de afspraken uit deze Overeenkomst (het Gebrek).

Artikel 5 – Gebruik Software

 1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van de internetverbinding, het interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens de systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software. Easee is niet verantwoordelijk voor incidenten die te maken hebben met een van de hiervoor genoemde zaken. Als Gebruiker de Software onverstandig gebruikt en daardoor een incident veroorzaakt, is Easee daarvoor niet verantwoordelijk.
 2. Gebruiker mag de Software niet voor iets anders gebruiken dan waarvoor de Software bedoeld is (zoals omschreven in artikel 1.3). Easee is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door het verkeerde gebruik van de Software door Gebruiker.

Artikel 6 – Misbruik

 1. Gebruiker mag niet:
  1. de Software (proberen te) verhuren, bezwaren, in licentie geven of op een andere manier misbruiken;
  2. een afgeleide of concurrerende versie van de Software (proberen te) maken;
  3. anderen toegang geven tot (een reservekopie van de) Software.
  4. onjuiste verwantschap pretenderen met een persoon of entiteit;
  5. niet-openbare/beveiligde gebieden van de Software betreden; en
  6. virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties sturen.
  Als Easee vermoedt dat u niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden, dan kan Easee u de toegang tot de Dienst ontzeggen.

Artikel 7 – Data en Privacy

 1. Gebruiker is exclusief eigenaar van alle data die met de Software is verzameld, verwerkt en opgeslagen.
 2. Easee beschermt uw persoonlijke gegevens goed en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Easee verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens enkel om de Dienst mogelijk te maken en in dit verband met u te communiceren. Voor meer informatie: zie ons Privacy Beleid op onze website.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Easee is niet aansprakelijk voor enige schade die u als gevolg van het gebruik van de Dienst of de Software mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid.
 2. Hoewel Easee zoveel mogelijk maatregelen treft om te zorgen voor een veilig en goed functionerende Software, garandeert zij op geen enkele wijze de juistheid van de Dienst of de Software. Easee is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de Dienst of de Software.
 3. Als een bepaalde verplichting niet wordt nagekomen of een bepaalde termijn voor de nakoming van een verplichting verloopt, dan is Gebruiker automatisch in verzuim. Een ingebrekestelling is niet vereist.

Artikel 9 – Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Easee voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door de Dienst en waarvan de oorzaak niet aan Easee toerekenbaar is.

Artikel 10 – Het indienen van klachten en melden van problemen

Easee heeft een helpdesk. Gebruikers kunnen ons bereiken voor vragen, feedback en klachten. De helpdesk is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9 uur ’s ochtends en 5 uur ’s middags, en is te bereiken via [email protected] . We reageren zo snel mogelijk, maar niet later dan 72 uur na het ontvangen van de aanvraag. Let op, vermeld bij het indienen van een formele klacht duidelijk dat het om een formele klacht gaat.

Artikel 11 – Intellectueel Eigendom

Easee is eigenaar van de Software en behoudt alle rechten op door hem gemaakte software, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie.

Artikel 12 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 13 – Strijdige clausule

In het geval dat deze gebruiksvoorwaarden en een overeenkomst met Gebruiker tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 15 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.

Algemene Voorwaarden
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×