Warunki Użytkowania

Ostatnia aktualizacja 11/06/2020

Niniejszy dokument stanowi Warunki Użytkowania Easee BV (easee). Siedziba Easee mieści się pod adresem Meeuwenlaan 98-100, 1021 JL Amsterdam. Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego w Amsterdamie (Kamer van Koophandel) pod numerem: 65846753 i numerem VAT: NL856285171B01. W przypadku pytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +31 20 262 11 85.

1. Wprowadzenie

Niniejsze Warunki Użytkowania („Warunki”) opisują przysługujące Użytkownikowi prawa i obowiązki w zakresie badania wzroku online przez easee („Badanie”), które Użytkownik może wykonać jako część usługi kompleksowej w celu odnowienia lub aktualizacji recepty na okulary bądź szkła kontaktowe. W związku z powyższym niniejsze Warunki regulują kwestie korzystania przez Użytkownika z interfejsów internetowych, oprogramowania, strony internetowej należących do easee („naszej”, „my” etc.), w tym easee.online i aktywów (np. strony internetowe i aplikacje mobilne) należących do easee lub administrowanych przez easee (dalej łącznie zwanych „Stroną”). W treści niniejszych Warunków terminy „Użytkownik” oraz jego inne odpowiednie formy odnoszą się do osoby poddającej się Badaniu.

Dane osobowe przekazywane easee („my”) oraz na Stronę przez Użytkownika podlegają postanowień Polityki Prywatności. W razie rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami a Polityką Prywatności niniejsze Warunki mają pierwszeństwo.Dostęp do Badania i korzystanie z niego lub/i rejestracja konta oznaczają, że Użytkownik zapoznał się z niniejszymi Warunkami i naszą Polityką Prywatności, rozumie i przyjmuje je oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. Ponadto wszyscy indywidualni użytkownicy, którym dostępu udzieli osoba trzecia lub uzyskają go z pomocą osoby trzeciej lub/i w ramach kompleksowej usługi, zgadzają się na związanie niniejszymi Warunkami i Polityką Prywatności oraz zobowiązują się do ich przestrzegania. Easee zobowiązuje Użytkownika do zachowywania wszelkich istotnych umów i dokumentów, takich jak niniejsze Warunki i Polityka Prywatności, a także do ich drukowania, jeśli Użytkownik uzna to za konieczne.

2. Badanie

Informacje ogólne
Udostępniamy usługę internetowego badania wzroku oraz prowadzimy stronę internetową, na której Użytkownik może wykonać test, który pozwoli odnowić receptę na okulary po zatwierdzeniu przez specjalistę.

Podczas realizacji Badania Użytkownik udostępnia nam określone informacje poprzez odpowiedź na szereg pytań w celu stwierdzenia, czy jest uprawniony do uczestnictwa w Badaniu, wykonanie szeregu zadań tak, żeby specjalista mógł stwierdzić, czy należy wydać nową receptę na okulary lub/i kontakt z nami w związku z realizacją Badania lub korzystaniem ze Strony.

Jeśli Użytkownik chce uzyskać pełny wynik Badania, może wykupić naszą usługę, która pozwoli optykowi lub okuliście („Specjalista”) sprawdzić, czy Użytkownik jest uprawiony do udziału w Badaniu, sprawdzić wyniki testu i inne informacje dotyczące Użytkownika w celu wystawienia recepty na okulary („Usługi”). 

Badanie jest wykonywane przy pomocy oprogramowania medycznego klasy Im, posiada certyfikat CE i spełnia wymagania  Dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EWG. Inspektorat Zdrowia Publicznego i Młodzieży (ang. Youth Care Inspectorate) jest organem właściwym w w dziedzinie wyrobów medycznych dostępnych na rynku holenderskim.

Badanie i Usługi są dostępne jedynie dla Użytkowników z Europy w wieku od 16 do 45 lat. W niektórych krajach Badanie i Usługi mogą być niedostępne. Easee zastrzega sobie prawo do decydowania, w których krajach i jurysdykcjach oferuje się Badanie i Usługi. Ponadto w przypadku użytkowników zamieszkałych w Wielkiej Brytanii jedynie optycy wpisani do właściwego lokalnego rejestru będą uznawani za Specjalistów. 

Badanie i Usługi nie zastępują pełnego badania wzroku. Badanie nie stanowi badania przesiewowego pod kątem chorób lub schorzeń, a w związku z tym Użytkownik powinien odbywać regularne wizyty u okulisty w celu przeprowadzenia pełnego badania wzroku. Zalecamy pełne badanie wzroku przynajmniej co dwa lata.

Instrukcje w celu realizacji Badania

Użytkownik powinien dostosować ustawienia ekranu, postępując zgodnie z poleceniami dźwiękowymi i wzrokowymi, żeby upewnić się, że wszystkie obrazy wyświetlane na ekranie mają odpowiedni rozmiar i jasność. Następnie poprosimy Użytkownika podłączenia smartfona tak, żeby działał jako narzędzie zdalnego sterowania podczas badania, czyli żeby Użytkownik wykorzystywał własne urządzenie w celu udzielania odpowiedzi na szereg obrazów i pytań dotyczących tego, co widzi. 

Wynik oblicza się na podstawie udzielonych odpowiedzi i wcześniej określonych parametrów. Jeśli Użytkownik jest uprawniony do zakupu Usług, koszt recepty na okulary lub soczewki może obliczyć Specjalista, taki jak optyk lub okulista, w zależności od przepisów prawnych w kraju Użytkownika.  

Żeby uzyskać dokładny wynik, zalecamy dokonać regulacji ustawień komputera, laptopa i telefonu w następujący sposób:

 1. Należy używać komputera lub laptopa z płaskim ekranem i minimalną rozdzielczością 100 DPI. Minimalny rozmiar ekranu wynosi 18,2 cm na 14 cm, natomiast jasność powinna być ustawiona w przedziale od 80 do 320 cd/m2.
 2. Należy upewnić się, że ekran leży 30 cm od krawędzi stołu.
 3. Należy upewnić się, że Użytkownik stoi w odległości 3 m od ekranu.
 4. Należy skorzystać ze smartfona.  
 5. Należy upewnić się, że połączenie internetowe jest dobre zarówno na telefonie (przynajmniej 3G lub 4G), jak i na komputerze.
 6. Należy wyłączyć wszystkie funkcje oszczędzania baterii na komputerze, jeśli są włączone lub/i podłączyć go do zasilania.
 7. Należy wyłączyć tryb nocny na smartfonie lub/i komputerze, jeśli jest włączony.
 8. Należy ustawić jasność ekranu na maksymalną.
 9. Należy ustawić głośność na maksymalną, żeby dobrze było słychać instrukcje wykonania testu.
 10. Należy wykonać Badanie w pomieszczeniu o przygaszonych światłach i unikać odbić światła na ekranie komputera. Należy unikać też innych źródeł światła w polu widzenia.

Ograniczenia Badania — uprawnieni do Badania

Badanie jest przeznaczone dla użytkowników z Europy w wieku od 16 do 45 lat. Badanie nie jest przeznaczone dla osób cierpiących na prezbiopię lub/i ambliopię. Ponadto jeśli Użytkownik korzysta z twardych soczewek kontaktowych, okularów dwuogniskowych, był poddany operacji oka lub też laserowej operacji oka, cierpi na ból lub podrażnienie oczu, jest w ciąży lub karmi piersią bądź ma inne schodzenia współistniejące, takie jak np. cukrzyca, uprawnienie do wykonania Badania i wyniki online mogą być zaburzone. 

Jedynie błędy wynikające z odbicia światła spełniają kryteria Badania:

 •   Użytkownik nosi okulary lub miękkie soczewki kontaktowe i zna swoją aktualną receptę;
 •  jeżeli Użytkownik nosi okulary, może je mieć podczas części Badania:
  1. Okulary jednoogniskowe (nie-wieloogniskowe lub szkła progresywne)
 •  jeżeli Użytkownik nosi soczewki podczas Badania:
  1. Krótkowzroczność: SPH zakresie -10 do -0,25 dioptrii
  2. Nadwzroczność: SPH zakresie +0,25 do 10 dioptrii
  3. Brak soczewek torycznych (w przypadku astygmatyzmu)
  4. Brak twardych szkieł kontaktowych lub soczewek na noc.

Recepty

W przypadku otrzymania recepty na okulary w ramach wyniku Badania i Usług prześlemy Użytkownikowi wiadomość e-mail z informacją, że recepta jest gotowa. Dodamy informacje o recepcie do konta easee Użytkownika. Użytkownik może wykorzystać receptę do zakupu okularów lub soczewek kontaktowych w dowolnym miejscu.

Poprzez udział w Badaniu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyślemy mu e-mail w celu omówienia informacji szczegółowych dot. recepty, takich jak np. dodatkowe informacje, które należy udostępnić Specjaliście, żeby wystawił odpowiednią receptę.

3. Konto i rejestracja

Przed przystąpieniem do Badania Użytkownik musi się zarejestrować na Stronie i wyrazić zgodę na Warunki i Politykę Prywatności. Użytkownik ma obowiązek podawania wyłącznie prawidłowych, prawdziwych, aktualnych, dokładnych i pełnych informacji dotyczących jego osoby. Po rejestracji zostanie utworzone konto użytkownika. Użytkownik powinien mieć przynajmniej 16 lat, żeby móc stworzyć konto.

Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania nas o wszelkim nieautoryzowanym korzystaniu z konta lub ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa, w tym między innymi o nieprawidłowościach powiązanych z kontem Użytkownika. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Użytkownika odpowiedzialnością za wszelkie szkody wynikające z nieautoryzowanego korzystania z konta Użytkownika przez osoby trzecie. Dane dostępu do konta są poufne. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy tych danych i nieudostępniania ich osobom trzecim.

Poprzez utworzenie konta Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia, że Strona lub/i Badanie będą wykorzystywane jedynie w prawidłowych i zgodnych z przepisami prawa celach. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, zabrania się Użytkownikowi korzystania ze Strony lub/i Badania w innych celach niż korzystanie z Badania lub/i Usług. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy korzystania ze Strony lub/i Badania w przypadku korzystania ze Strony lub Badania (przy niekorzystaniu z Usług) w sposób niezgodny z prawem lub w razie jakiegokolwiek naruszenia Warunków.

4. Obowiązki Użytkownika i potwierdzenie zgody

Warunkiem wykonania, odpowiednio, Badania i Usługi jest potwierdzenie poniższych oświadczeń:

 • Wszystkie informacje podane w trakcie Badania są dokładne, prawdziwe, aktualne, pełne i prawidłowe.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za obsługę techniczną i konserwację połączenia internetowego, sieci wewnętrznej i wszelkich innych systemów IT Użytkownika, które są wymagane w celu realizacji Badania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości powiązane z dowolną z wyżej wymienionych kwestii. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z Badania w sposób nieodpowiedni, co spowoduje nieprawidłowości, nie ponosimy wówczas odpowiedzialności.
 •  Zezwolenie na realizację Badania przez Użytkownika ma charakter osobisty (co oznacza, że Badanie może być wykonane tylko przez Użytkownika oraz że Użytkownik zapewnia, że podane dane osobowe są prawidłowe i prawdziwe); 
 •  Użytkownik postępuje zgodnie ze wszystkimi instrukcjami podczas Badania;
 •  Użytkownik nie może korzystać z Badania w celach różnych od tych, do których Badanie jest przeznaczone;
 • Jeżeli Użytkownik zostanie o to poproszony, przystąpi ponownie do Badania w części lub całości; oraz 
 • Jeżeli Użytkownik zostanie o to poproszony, udostępni nam wszelkiego rodzaju inne informacje w celu odnowienia recepty na okulary czy szkła kontaktowe, w tym ostatnią receptę Użytkownika. Użytkownik może nie podawać tej informacji, jednak w takim przypadku nie jesteśmy w stanie udostępnić Użytkownikowi Badania lub/i Usługi.

Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług zależy od kompletności i prawidłowości udostępnianych nam danych. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić informacji udostępnionych przez Użytkownika. W związku z tym wyłączamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek konsekwencje w przypadku, gdy udostępnione przez Użytkownika informacje okażą się nieprawidłowe lub/i niepełne.

5. Ceny i płatność

Użytkownik zobowiązuje się uiścić wszelkie opłaty powiązane z Usługami zgodnie z informacją opublikowaną w momencie przystępowania do Badania. Ceny Usług zostały jednoznacznie określone na Stronie. W przypadku gdy do opłaty należy doliczyć podatek lub (dodatkowe) koszty, wówczas zostaną one doliczone do kwoty całkowitej. Wprowadzenie danych płatności oznacza upoważnienie do pobrania należnej kwoty przez nas i zewnętrzny podmiot przetwarzający płatność oraz do przesyłania informacji dotyczących płatności przez różnorodne sieci.

Jeżeli Użytkownik poddaje się testowi bezpośrednio na naszej Stronie, wówczas może dokonać bezpośrednio płatności przy użyciu metod płatności oferowanych na Stronie: iDeal, karta kredytowa, SOFORT lub kod w postaci vouchera.

Użytkownik ponosi opłatę za przystąpienie do Badania jedynie wówczas, gdy zdecyduje się skorzystać z Usług/wykupić Usługi, co oznacza, że Użytkownik wnioskuje o wystawienie recepty przez Specjalistę. Jeżeli Użytkownik nie zakupi Usług/nie skorzysta z Usług, Badanie jest nieodpłatne. 

Jeżeli Użytkownik przeprowadza test za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, wówczas dostępne metody płatności mogą być różne. U niektórych z nich Użytkownik może otrzymać kod w postaci vouchera, może w ogóle nie zostać obciążony lub, w niektórych innych przypadkach, proces płatności może być obsługiwany wyłącznie przez partnera, a w związku z tym żadna płatność nie będzie dokonywana za pośrednictwem naszej Strony.  

Nie akceptujemy żadnych innych form płatności. W przypadku realizacji płatności za pomocą innych metod easee wyłącza odpowiedzialność za konsekwencje takich wyborów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen wymienionych na Stronie. Ceny mogą zawierać oczywiste błędy lub omyłki pisarskie. Nowe ceny obowiązują od momentu zamieszczenia informacji o zmianie na Stronie. Nie przysługują żadne prawa wynikające z cenników zamieszczonych na Stronie w przeszłości.

U stemt in met de betaling van alle tarieven en/of kosten in verband met de diensten zoals gepubliceerd op het moment dat u de oogmeting uitvoert. De prijzen van de diensten zijn duidelijk en ondubbelzinnig vermeld op de site. Als er belastingen of (bijkomende) kosten van toepassing zijn, is dat aangegeven en inbegrepen in de totale prijs. Door het invoeren van uw betalingsinformatie machtigt u ons en onze externe betalingsverwerkers om het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en uw betalingsinformatie over te brengen via diverse netwerken.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Zakup Usług oznacza, że Specjalista zostanie w trybie natychmiastowym poproszony o sprawdzenie wyników badania. W związku z tym w przypadku zakupu Usługi w wyraźny sposób Użytkownik zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy w rozumieniu odpowiednich przepisów UE. Oznacza to, że w momencie kliknięcia „Zgadzam się” na niniejsze Warunki, Użytkownik zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy oraz oświadcza, że zgadza się na ten fakt w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

7. Aktualizacje

Easee może dokonywać aktualizacji Badania na potrzeby utrzymania lub/i wprowadzania usprawnień. W związku z tym dla informacji Użytkownika zawiadamiamy, że:

 • Świadczymy usługi pomocy. Użytkownik może skontaktować się z działem pomocy w celu uzyskania wsparcia technicznego lub zgłoszenia nieprawidłowości. Usługi pomocy są świadczone on poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00 (CET lub CEST) lub od 10:00 do 18:00 w weekendy i święta. Z działem pomocy można również skontaktować się za pośrednictwem [email protected] Odpowiadamy możliwie jak najszybciej.
 • Jeżeli przyczyną powstania nieprawidłowości będzie błąd Badania, wówczas w uzasadnionym dla nas zakresie naprawimy błąd nieodpłatnie. Definicja „błędu”: błąd oprogramowania powodujący nieprawidłowe funkcjonowanie Badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszych Warunkach („Błąd”).

8. Zmiany do niniejszych Warunków

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do wprowadzania zmian do wszelkich postanowień niniejszych Warunków. W wyraźny sposób Użytkownik zgadza się na rozpoczęcie obowiązywania nowych warunków w momencie zamieszczenia ich na Stronie. W wyraźny sposób Użytkownik zgadza się na fakt, że podlega obowiązującym Warunkom w momencie korzystania z Badania lub/i Strony.

9. Prywatność

Chronimy dane osobowe Użytkownika we właściwy sposób zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w tym między innymi przepisami RODO. Przetwarzamy przekazywane przez Użytkownika dane jedynie dla celów związanych z udostępnianiem Usługi i komunikacją z Użytkownikiem. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności na naszej Stronie.

10. Nadużycie 

Zabrania się:

 • (w tym również usiłować) wynajmować, obciążać, licencjonować lub w jakikolwiek inny sposób nieprawidłowo wykorzystywać Badanie;
 •   (w tym również usiłować) wykonać pochodną lub konkurencyjną wersję Badania;
 •    udostępniać innych Badanie (kopię zapasową);
 • wykazywać nieprawidłowe powiązania z osobą fizyczną lub prawną;
 • odwiedzać niepubliczne/zabezpieczone obszary Badania lub inne obszary, które nie są przeznaczone dla ogółu; oraz
 • wysyłać wirusy, oprogramowanie złośliwe, wiadomości śmieci, spam, łańcuszki szczęścia lub niechciane oferty lub reklamy itp. do Strony, Badania, Usługi lub innych produktów bądź usług easee.

Jeżeli podejrzewamy, że Użytkownik nie stosuje się do niniejszych Warunków, możemy odmówić mu dostępu do Badania lub Usług.

11. Łącza do innych Stron internetowych

Strona może zawierać hiperłącza lub odwołania do innych stron internetowych („Powiązane Strony”) osób trzecich. Powiązane Strony mogą nie podlegać naszej kontroli, w związku z czym wyłączamy odpowiedzialność za informacje na nich zawarte, produkty i usługi na nich opisane oraz za ich zawartość, w tym między, łącza zamieszczone na Powiązanych Stronach ani zmiany czy aktualizacje Powiązanych Stron. 

 Korzystanie z Powiązanych stron odbywa się na własne ryzyko Użytkownika i wyłączamy wszelką naszą odpowiedzialność, zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią, za wszelkie treści, błędy, szkody lub straty spowodowane przez korzystanie z informacji zawartych na Powiązanych Stronach lub przez poleganie na nich. 

Możliwe, że Użytkownik trafił na Stronę za pośrednictwem Powiązanej Strony. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że wyłączamy wszelką odpowiedzialność za informacje, produkty i usługi opisane na tych Powiązanych Stronach, a w kwestiach związanych z korzystaniem z Badania lub dostępem do niego mają zastosowanie jedynie niniejsze Warunki.

12. Gdzie złożyć skargę lub zgłosić problem

Użytkownik może skontaktować się z nami w celu uzyskania wsparcia technicznego, zgłoszenia nieprawidłowości lub też złożenia skargi. W razie niezadowolenia z Usług lub celem zgłoszenia sugestii, które mogłyby pomóc w ulepszaniu Badania, Użytkownik może wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] Odpowiadamy możliwie jak najszybciej. Zwykle odpowiadamy w terminie 72 godzin od odbioru zapytania.

13. Własność intelektualna

Easee (lub jej licencjodawcy) jest jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich praw, tytułów i korzyści z Badania i Strony, wraz z zawartością i funkcjami (w tym między innymi wszystkimi danymi, oprogramowaniem, tekstami, ekranami, interfejsem, dokumentami, obrazami, rysunkami, filmami, plikami dźwiękowymi, wyborami, ustawieniami, kreacjami oraz ogólnym wyglądem) oraz wszystkich powiązanych z nimi praw własności intelektualnej. Jeżeli Użytkownik przekaże nam sugestie, pomysły, treści, informacje itp., wówczas przekazuje również easee wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej lub przynajmniej niewyłączne, nieograniczone, wolne od opłat prawo do korzystania z nich w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

Zezwala się na korzystanie z Badania jedynie dla osobistych i niekomercyjnych celów Użytkownika pod warunkiem stosowania się do niniejszych Warunków. Powyższe zezwolenie ma charakter niewyłączny oraz niezbywalny. Żadne inne prawa, tytuły lub korzyści związane z Badaniem lub/i Stroną lub/i Usługami nie są przekazywane Użytkownikowi. Wszystkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone, zastrzega się na rzecz easee i naszych partnerów. Easee jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej powiązanych ze Stroną, Badaniem, Usługami lub/i wszystkimi innymi powiązanymi produktami lub/i usługami.

Zabrania się wyświetlania, odtwarzania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści lub materiałów powiązanych z Badaniem lub Stroną bez uprzedniej pisemnej zgody Easee, udzielonej przez należycie upoważnioną osobę.

Zabrania się usuwania wszelkich praw własności intelektualnej lub/i informacji ze Strony, Badania lub/i Usług ani powielania, odtwarzania lub/i kopiowania (dowolnej części) Strony, Badania, Usług, produktów lub/i innych usług.  

Niemniej jednak udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i odwołalnej licencji na korzystanie z Badania dla celów osobistych na potrzeby dostępu do Badania i jego realizacji oraz korzystania z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

Easee wyłącza wszelką odpowiedzialność, zarówno pośrednią, bezpośrednią, niematerialną czy wynikową, powstałą z korzystania z Usług, Strony lub/i uczestnictwa w Badaniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za rażące niedbalstwo czy winę umyślną lub też jakiekolwiek szkody, które Użytkownik może ponieść w wyniku uczestnictwa w Badaniu lub innych wydarzeniach pozostających poza naszą kontrolą w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Easee wyłącza wszelką odpowiedzialność względem Użytkownika lub wszelkich innych osób za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z nieautoryzowanego lub/i nieprawidłowego korzystania ze Strony lub/i Badania lub/i naszych Usług i nieautoryzowanego korzystania z dowolnych informacji zawartych na Stronie lub w Badaniu, w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik jest zobowiązany do udzielania prawdziwych odpowiedzi podczas realizacji Badania, korzystania ze Strony i Usług oraz do używania ich w prawidłowy sposób. Easee wyłącza wszelką odpowiedzialność za nieodpowiednie lub/i (częściowo) nieprawidłowe wykorzystanie (częściowo) nieprawidłowych wyników oraz recepty wystawione na podstawie tych wyników w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Nie należy korzystać ze Strony lub/i Badania, jeśli Użytkownik nie rozumie w pełni wszystkich instrukcji.

Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony i Badania. Ze względu na charakter sieci Internet Easee nie może zagwarantować, że Strona lub/i Badanie będą wolne od opóźnień, przerw lub błędów. Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, żeby zapewnić, że wszystkie informacje zamieszczone na Stronie lub/i w Badaniu są prawidłowe, jednak nie możemy udzielić jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących dokładności lub kompletności tych informacji. Stosujemy środki ostrożności, żeby chronić wszystkie dane (osobowe) gromadzone za pośrednictwem Strony lub/i Badania, jednak w przypadku nieautoryzowanego dostępu przez osoby trzecie do naszego systemu wyłączamy wszelką odpowiedzialność za nieprawidłowe wykorzystanie danych (osobowych). Easee wyłącza wszelką odpowiedzialność za modyfikacje, zmiany ceny, zawieszenie lub przerwanie świadczenia usług związanych ze Stroną lub/i Badaniem.

15. Prawa do zawieszenia i rozwiązania umowy

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia dostępu do całości lub części Strony w przypadku niekorzystania z Usług, bez wcześniejszego powiadomienia ani bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym, między innymi w przypadku: (a) nieautoryzowanego korzystania z nazwy użytkownika lub hasła bądź (b) naruszenia umowy pomiędzy Użytkownikiem a easee. W przypadku rozwiązania umowy obowiązki Użytkownika wynikające z niniejszych Warunków pozostają w mocy.

16. Nieważność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy (która obejmuje Warunki) stanie się nieważne lub zostanie uznane za nieważne, nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych postanowień, które pozostaną w pełni wiążące i skuteczne. Nieważne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione przez ważne i wykonalne postanowienia, które w możliwie najwierniejszy sposób będą odzwierciedlać intencję pierwotnego zapisu.

17. Spory

Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa Holandii. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa stanowiących inaczej, wszelkie spory, jakie mogą wynikać z niniejszych Warunków, podlegają jurysdykcji sądu miasta Amsterdam.

Internetowe rozstrzyganie sporów
Jako konsument Użytkownik może również korzystać z Platformy ODR (internetowego rozstrzygania sporów) Platforma umożliwia proste, wydajne, szybkie i tanie rozwiązania pozasądowe sporów wynikających z transakcji internetowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.

Warunki Użytkowania
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×