Privacy beleid

Ingangsdatum: 29/10/2020

Wij respecteren uw privacy en leggen ons daarom toe op het beschermen van alle informatie die wij over u verzamelen. Dit privacybeleid informeert u over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en vormt zo de grondslag voor het verwerken door ons van gegevens die wij over u verzamelen of die u ons verstrekt. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, want door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met het verzamelen en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid. 

Wij beheren een website (easee.online) die u kunt gebruiken voor het uitvoeren van een oogtest op grond waarvan u mogelijk een nieuw bril- of lenzenvoorschrift kunt krijgen (‘de dienst’). Dit privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden zijn op uw gebruik van onze dienst van toepassing.

Op gebruik door ons van individueel identificeerbare informatie die u verstrekt, zijn de eisen van de Nederlandse wetgeving en de Europese Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) van toepassing. 

1. Doelen van gegevensverwerking, wettelijke grondslagen, gerechtvaardigde belangen en gegevenscategorieën

1.1 Algemeen

Wij verzamelen, bewaren en verwerken gegevens uitsluitend in overeenstemming met geldige wettige bepalingen en slechts in zoverre als nodig is voor het nakomen van de contractuele verplichtingen tussen onszelf en u. Dit omvat:

 • Identiteitsgegevens, waaronder naam, geboortedatum, geslacht en webcamgegevens. De enige reden voor het verzamelen van webcamgegevens tijdens de oogmeting is om ons te helpen u correcte resultaten verstrekken. Via uw webcam controleren wij de omstandigheden in de ruimte waar u zich bevindt, meten wij uw pupilafstand en gaan wij na of instructies correct worden opgevolgd.
 • Contactgegevens wanneer u een account aanmaakt, waaronder e-mailadres, telefoonnummer en woonadres.  
 • Gezondheidsgegevens, waaronder door u verstrekte informatie over uw medische omstandigheden (bijv. zwangerschap, diabetes en oogoperaties) en informatie overgenomen uit uw vorige bril- en contactlenzenvoorschrift. Wanneer u onze online oogmeting uitvoert, verstrekt u bepaalde informatie over uzelf door (1) beantwoording van een reeks vragen om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname aan de online oogmeting (de “gezondheidsvragenlijst”), (2) uitvoering van een reeks taken om bevoegde optometristen en oogartsen (tezamen “oogspecialisten”) te helpen bepalen of er een nieuw voorschrift aan u moet worden verstrekt, en (3) communicatie met ons of onze oogspecialist in verband met uw gebruik van onze diensten (meer informatie over gezondheidsgegevens vindt u in paragraaf 2.1). 
 • Financiële gegevens, waaronder gegevens over uw betalingsstatus. Wij gebruiken Stripe als betalingsdienst en slaan betalingsgegevens niet zelf op (Stripe is een onafhankelijke beheerder van persoonsgegevens en fungeert als een betalingsdienst aangeboden door Stripe Inc., die gebruikers in staat stelt om online betalingen te verrichten). Betalingsdiensten stellen ons in staat om betalingen per creditcard, overschrijving of via andere methodes te verwerken. Voor een betere beveiliging delen wij uitsluitend de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de transactie met de financiële tussenpersonen die de transactie verwerken. Sommige van onze diensten stellen ons mogelijk ook in staat om u op bepaalde tijdstippen berichten toe te zenden, zoals e-mails met een factuur of kennisgevingen over de betaling.
 • Technische gegevens, waaronder uw IP-adres (Internet Protocol), uw aanmeldingsgegevens, browsertype, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot deze website.
 • Profielgegevens, waaronder uw e-mailadres en wachtwoord voor accounts die u eventueel aanmaakt voor toegang tot onze diensten, aankopen of door u gedane bestellingen en feedbackreacties.
 • Gebruiksgegevens, waaronder informatie over de manier waarop u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketingmateriaal van ons en onze partners en uw communicatie met betrekking tot herinneringen voor het afmaken of opnieuw uitvoeren van de oogmeting, aanbiedingen en informatieve e-mails.

Alle bovengenoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens worden uitgevoerd op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1, lid a) van de AVG). Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Om dit recht uit te oefenen kunt u op elk gewenst moment per e-mail contact met ons opnemen via [email protected].

1.2 Gezondheidsinformatie 
“Gezondheidsinformatie of persoonsgegevens over gezondheid” bestaat uit informatie met betrekking tot uw gezondheid of de toestand van uw ogen nu en in het verleden (waaronder medicatie, aandoeningen en voorschriften) die is verkregen als gevolg van uw gebruik van onze online oogmeting. Op bepaalde gezondheidsinformatie kan wet- en regelgeving van toepassing zijn, waaronder de HIPAA en de AVG. Uw gezondheidsinformatie is belangrijk voor ons, om te waarborgen dat u in aanmerking komt voor het ondergaan van de online oogmeting en om onze oogspecialist te helpen bij de beslissing om al dan niet een nieuw voorschrift te verstrekken. Net als voor alle andere persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, wordt de wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gezondheidsinformatie gevormd door art. 6, lid 1, lid a) van de AVG, aangezien de betrokkene toestemming heeft gegeven voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Om uw gebruik van onze online oogmeting mogelijk te maken en een oogspecialist te helpen bepalen of u een nieuw bril- of lenzenvoorschrift nodig hebt, verzamelen wij wanneer u de dienst gebruikt mogelijk de volgende informatie over u:

 • uw naam, leeftijd, e-mailadres, gebruikersnaam of andere persoonsgegevens of gezondheidsinformatie opgenomen in uw easee-account;
 • antwoorden en schriftelijke informatie die u indient bij het invullen van de gezondheidsvragenlijst;
 • uw antwoorden op, uitvoering van, en handelingen verricht tijdens de meting;
 • gezondheidsinformatie opgesteld door een oogspecialist die u diensten verleent;
 • alle andere informatie die u ons verstrekt in verband met uw gezondheidsvragenlijst, de meting, de voorschriftcontrole, of de validatieservice, inclusief informatie die via e-mails, sms-berichten, chats of telefoongesprekken tussen u en easee wordt uitgewisseld.

Daarnaast zullen wij uw gezondheidsinformatie mogelijk gebruiken of verstrekken om bevestigingen en herinneringen voor afspraken te verzenden, en te communiceren met andere zorgaanbieders, zoals je oogarts. 

Elk ander gebruik en elke andere gegevensverstrekking die niet in dit privacybeleid is vermeld, mag uitsluitend worden verricht met uw schriftelijke toestemming, die u op elk gewenst moment schriftelijk kunt intrekken.

2. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

2.1 Door u geüploade gegevens   
U verstrekt ons de meeste gegevens die wij verzamelen rechtstreeks. Hierbij worden alle identiteitsgegevens, contactgegevens, gezondheidsgegevens, financiële gegevens en profielgegevens door u geüpload (zie paragraaf 2). Wij verwerken geen persoonsgegevens van u zonder u eerst om toestemming te vragen (art. 6, lid 1, lid a) van de Algemene verordening persoonsgegevens). Wij verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer u:

 • zich online registreert of een bestelling plaatst voor onze diensten;
 • vrijwillig een klantenenquête invult of feedback geeft op ons prikbord of per e-mail;
 • onze online oogmeting gebruikt;
 • uw gezichtsscherpte- of voorschriftinformatie uploadt, handmatig dan wel met behulp van een oud voorschrift. 

2.2. Informatie die wij automatisch verzamelen:

 •  Informatie via cookies en andere technologieën 

Wij verzamelen en verwerken gegevens via de cookies van uw browser wanneer u onze website gebruikt of bekijkt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken vindt u in hoofdstuk 11.

 • Weblogs en gebruiksinformatie

Wij leggen bepaalde informatie vast en slaan deze op in logbestanden bij interacties van u met onze diensten. Deze informatie kan apparaat- en browserinformatie omvatten, gegevens van het besturingssysteem, apparaattype, IP-adres (Internet Protocol), URL’s van verwijzende/uitgaande pagina’s en zoektermen.

 •  Via uw computer

Wij verzamelen mogelijk informatie over uw locatie bij benadering, op basis van uw IP-adres. Uw locatie-informatie is nodig om uw locatie te bevestigen terwijl u de diensten gebruikt, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat uw resultaten worden gecontroleerd door een oogspecialist bij u in de buurt.

3. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op onbevoegde wijze worden ingezien, gewijzigd, of bekendgemaakt. Alle online interactie met onze diensten wordt beschermd met SSL/TLS.

Om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, is de toegang tot uw gegevens op onze website beveiligd met een wachtwoord en worden gevoelige gegevens versleuteld als ze worden uitgewisseld tussen uw webbrowser en onze website. Om gegevens die u op onze servers opslaat te beschermen controleren wij ons systeem ook regelmatig op mogelijke beveiligingsproblemen en aanvallen.

Het is echter uw verantwoordelijkheid om de beveiliging van uw aanmeldingsgegevens te beschermen. Wees u ervan bewust dat e-mails en andere mededelingen die u ons via onze website toezendt niet versleuteld zijn. Wij adviseren ten sterkste om geen vertrouwelijke informatie (waaronder uw medische voorgeschiedenis of financiële informatie) via deze kanalen mee te delen. 

Wij bewaren back-ups die uw gegevens bevatten ten hoogste 90 dagen lang. Voorts verwijderen wij alle persoonlijke informatie op onherstelbare wijze van onze systemen en bewaren wij geanonimiseerde logboekgegevens ten behoeve van statistieken en voor forensische doeleinden.

4. Hoe gebruiken wij uw informatie? 

 Manieren waarop wij uw informatie mogelijk zullen gebruiken zijn onder meer:

 • voor het verlenen, personaliseren en verbeteren van onze dienst;
 • om u de voorschriftdiensten te verlenen;
 • om met u te communiceren, onder meer om uw opmerkingen of vragen te beantwoorden, en om uw het laatste nieuws over uw voorschrift te sturen;
 • om ons te helpen de klantervaring te verbeteren;
 • om u informatie, aanbevelingen en marketingmaterialen over onze producten en diensten te verstrekken (zie hoofdstuk 6 en 7);
 • afbeeldingen van u: wanneer u een foto, webcamfoto’s of een andere afbeelding van uzelf indient, delen wij die foto’s, scans of afbeeldingen, of welke vastgelegde gezichtsgegevens dan ook, niet met derden, maar gebruiken we die mogelijk wel ter beoordeling van de omstandigheden in de ruimte waar u zich bevindt, om uw pupilafstand te meten en om na te gaan of instructies op de juiste wijze zijn opgevolgd.

Mogelijk gebruiken wij uw gezondheidsinformatie en persoonlijke informatie om vast te stellen welke zichtcorrectie u nodig hebt, en voor kwaliteitsborging, interne tests en analyse, en om verbeteringen aan te brengen in de diensten. Ook zullen wij uw gezondheids- en persoonsgegevens mogelijk gebruiken om via onze klantenservice met u te communiceren, waaronder het beantwoorden van eventuele vragen van uw kant. Daarnaast gebruiken wij uw gezondheidsinformatie en persoonlijke informatie mogelijk om u te herinneren dat uw voorschrift moet worden vernieuwd, of dat u uw oude voorschrift moet insturen voordat we een nieuw voorschrift kunnen verstrekken.  

Als u een bril- of contactlenzenvoorschrift ontvangt als gevolg van uw gebruik van onze online oogmeting, sturen wij u per e-mail een kopie van het voorschrift en voegen wij de voorschriftinformatie toe aan uw easee-account. Als de oogspecialist vaststelt dat u via onze online oogmeting niet in aanmerking komt voor een nieuw bril- of contactlenzenvoorschrift, stellen wij u daar per e-mail van op de hoogte, mogelijk met aanvullende opmerkingen of aanbevelingen van de oogspecialist.

5. Verwerking van uw gegevens voor reclame en informatieve doeleinden

Naast de verwerking van uw gegevens ten behoeve van het verlenen van de dienst, gebruiken wij uw gegevens ook om informatie met u uit te wisselen over uw oogmeting, waaronder herinneringen om de meting opnieuw uit te voeren, reclame en informatieve e-mails. Ook sturen wij u mogelijk per e-mail speciale aanbiedingen in verband met onze diensten en producten.

Wij bieden u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. De verwerking van uw elektronische contactgegevens voor dit doel geschiedt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, lid a) van de AVG).

U kunt uw gegeven toestemming op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen intrekken, waarbij die intrekking van toepassing is op de tijd na die intrekking.  Hiertoe kunt u contact met ons opnemen via [email protected]; wij antwoorden zo snel mogelijk.

6. E-mail

Als klant van easee ontvangt u e-mails. Zo blijft u op de hoogte van de dienstverlening en van eventuele nieuwe aanbiedingen en diensten die mogelijk van waarde voor u zijn. Alle communicatie via dit kanaal bevat een optie om u uit te schrijven voor deze dienst. 

Wees u ervan bewust dat als u zich uitschrijft, wij u in de toekomst niet meer kunnen informeren over uw zicht. Wij gebruiken uw informatie uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden of voor een doel dat daar nauw verband mee houdt. Op deze manier zal uw informatie nooit onverwacht worden gebruikt.

7. Delen van uw gegevens met derden 

Wij dragen er zorg voor dat gegevens die we met onze partners delen veilig blijven en dat u ons uw toestemming geeft voordat wij deze informatie verstrekken. 

Wij delen uw persoonsgegevens met derden wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer het nodig is voor het beheer van onze relatie met u of om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u te vervullen, of wanneer wij hier een ander gerechtvaardigd belang toe hebben, zoals het aan u verlenen van een dienst waar u belangstelling voor hebt geuit. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij de resultaten van uw meting delen met een partner bij wie u oogaccessoires wilt aanschaffen, waarbij u derhalve gebruikmaakt van onze diensten om eerst uw bril- of contactlenzenvoorschrift te vernieuwen. We kunnen de door ons verzamelde gegevens ook, na uw specifieke toestemming, delen met onze zakelijke partners die deze gegevens willen gebruiken voor marketingdoeleinden.

Al onze externe partners zijn verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te treffen ter bescherming van uw persoonlijke informatie. Wij laten de verwerking van uw persoonsgegevens door externe dienstverleners uitsluitend toe voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. In zoverre als redelijk mogelijk dragen wij er zorg voor dat alle externe dienstverleners die toegang hebben tot uw persoonsgegevens handelen conform de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. In elk geval is het zo dat als wij uw informatie delen, wij dit uitsluitend doen zoals hieronder beschreven.

 • Met een oogspecialist: als u besluit om een voorschrift aan te schaffen, delen wij uw gezondheids- en persoonsgegevens met een of meer oogspecialisten, die de uitkomsten van uw gezondheidsvragenlijst en oogmeting evalueren. 
 • Met onze zakelijke partners: wij werken mogelijk met zakelijke partners zoals brillenwinkels. Daarom is het mogelijk dat wij u samen met onze zakelijke partners producten of diensten aanbieden. Wanneer wij dit doen, geven wij duidelijk aan dat er een zakelijke partner betrokken is bij uw transactie, en delen wij uitsluitend informatie met die partner die samenhangt met uw transactie en in overeenstemming met uw verzoek om informatie met die partner te delen.
 • Voor wettelijke doeleinden: wij behouden ons het recht voor om informatie in te zien, te lezen, te bewaren en te verstrekken wanneer die naar onze mening redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan geldende wetgeving.
 • Met aannemers: wij delen uw informatie mogelijk met aannemers die ons helpen u onze diensten te verlenen, waaronder bijvoorbeeld diensten in verband met betalingsverwerking en de website, zoals webhosting. 
 • Met zorgaanbieders: afhankelijk van het land waar u woont, delen wij uw informatie mogelijk met uw ziektekostenverzekeraar om uw claim te verwerken en zodat wij het betalingsproces kunnen afhandelen.

8. Geen informatie van kinderen 

De bescherming van minderjarigen is voor ons van groot belang. Zoals vermeld in de gebruiksvoorwaarden verwerken wij uitsluitend gegevens van personen die op het moment van de oogmeting de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Daarom verzamelen wij ter verificatie ook gegevens als uw geboortedatum wanneer er een bestelling wordt geplaatst. 

Probeer u niet in te schrijven bij deze site en verstrek ons geen persoonlijke informatie als u jonger dan 16 jaar bent. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke informatie van een kind onder de 16 hebben verzameld, wissen wij die informatie onmiddellijk.

9. Burgers van de EU: wat zijn uw rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?

 • Het recht op inzage – u hebt het recht om kopieën van uw persoonsgegevens bij ons aan te vragen. Daarom verstrekken wij eenmaal per jaar gratis informatie over of er al dan niet persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwerkt en zo ja, welke informatie er wordt verwerkt.
 • Het recht op rectificatie – u hebt het recht om te verzoeken dat wij informatie corrigeren die naar uw mening onjuist is. U heeft ook het recht om te verzoeken dat wij informatie vervolledigen die naar uw mening onvolledig is.
 • Het recht op verwijdering – u hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht op beperking van de verwerking – u hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons bedrijf, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht op gegevensoverdracht – u hebt het recht om ons bedrijf te verzoeken de gegevens die wij hebben verzameld over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan uzelf, onder bepaalde voorwaarden.

Als u dat verzoek doet, kan het één maand duren voordat wij daarop reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan per e-mail contact met ons op via [email protected].

10. Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen voor het verzamelen van standaard internetloginformatie en informatie over de bezoekersgedrag. Wanneer u op onze website komt, verzamelen wij mogelijk automatisch informatie over u door middel van cookies of soortgelijke technologie. 

Wij gebruiken cookies op uiteenlopende wijzen om uw ervaring op onze website te verbeteren, onder meer door u aangemeld te houden en om inzicht te verkrijgen in uw gebruik van onze website. Nog een reden waarom wij cookies inzetten, is om statistieken over het gebruik van onze website vast te leggen en ter beoordeling van de optimalisatie van hetgeen wij u aanbieden, waaronder specifiek op uw persoon toegesneden informatie. 

10.1. Welke soorten cookies gebruiken wij? 

Functionele cookies – wij gebruiken deze cookies zodat wij u herkennen op onze website en om de eerder door u geselecteerde voorkeuren te onthouden. Het kan hierbij gaan om uw voorkeurstaal en de locatie waar u zich bevindt. Er wordt een mix van eigen en cookies en die van derden gebruikt.

Reclamecookies – ons bedrijf gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website, het materiaal dat u hebt bekeken, de koppelingen die u bent gevolgd en informatie over uw browser, apparaat en IP-adres. Ons bedrijf deelt soms bepaalde beperkte aspecten van deze gegevens met derden ten behoeve van reclame. Mogelijk delen wij ook online gegevens die door middel van cookies worden verzameld met onze reclamepartners. Dit betekent dat wanneer u op een andere website komt, u mogelijk advertenties te zien krijgt op grond van uw surfpatronen op onze website.

Analytische cookies – wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics die gebruik maakt van cookies en tekstbestanden die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. Google gebruikt die informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website. 

10.2. Hoe u cookies beheert 

U kunt uw browser instellen om geen cookies te accepteren, en op de bovenstaande website wordt uitgelegd hoe u cookies verwijdert uit uw browser. Dit kan in bepaalde gevallen echter wel tot gevolg hebben dat sommige functies op onze website niet werken. 

11. Privacybeleid van andere websites 

Onze website bevat koppelingen naar andere websites. Ons privacybeleid is uitsluitend van toepassing op onze websites, dus als u op een koppeling naar een andere website klikt, is het verstandig om het privacybeleid van de betreffende site te lezen. 

12. Waar wij uw gegevens opslaan  

Als u ons persoonlijke informatie verstrekt, worden uw gegevens opgeslagen in Europa, ongeacht het land waar u woont. Daarom gaan gebruikers die in landen buiten de Europese Unie wonen of verblijven door het gebruik van en de toegang tot onze diensten akkoord met en stemmen zij in met de overdracht en verwerking van persoonlijke informatie op servers die zich buiten het land bevinden waar zij wonen. 

13. Wijzigingen in ons privacybeleid 

 Wij herzien ons privacybeleid regelmatig en publiceren eventuele wijzigingen op deze webpagina. Conform de geldende wetgeving perken wij uw rechten uit hoofde van dit privacybeleid niet in zonder uw toestemming. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen wij een meer opvallende mededeling doen (waaronder, voor bepaalde diensten, kennisgeving per e-mail over wijzigingen in het privacybeleid). Ook bewaren wij eerdere versies van dit privacybeleid in een archief, dat door u kan worden ingezien.

14. Contact met ons opnemen

Hebt u vragen, zorgen, klachten of suggesties in verband met ons privacybeleid of wilt u om een andere reden contact met ons opnemen? Onze helpdesk is maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur CEST/CEDT bereikbaar via [email protected] of [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Privacy beleid
sluit

We hebben 3 korte vragen voordat we kunnen beginnen.

De oogmeting duurt in totaal ongeveer 20 minuten. Komt dat nu uit?

● Een traditionele oogmeting bij een opticien duurt ongeveer 60 tot 120 minuten.

Mooi dat u geen haast heeft. Dat zorgt voor de beste resultaten!

Heeft u een smartphone, samen met een laptop (of tablet) en 3 meter aan ruimte tot uw beschikking?

● Uw smartphone fungeert als afstandsbediening en wordt samen met een laptop of tablet gebruikt om de meting uit te voeren.

Goed nieuws! Nog 1 laatste vraag voordat we kunnen starten.

Heeft u uw huidige brilrecept bij de hand?

● Uw voorschrift is de motor van uw bril of lenzen. Onze optometristen gebruiken uw oude meting as referentie voor het valideren van uw nieuwe brilrecept.

De oogmeting nu doen, of op een later moment?

In onze ervaring is het van groot belang om te tijd te nemen voor de test, om zo de beste resultaten te garanderen. We kunnen u een link mailen waarmee u de test op een later tijdstip kunt starten.
  Als je het nu meteen wilt doen of misschien ben je gewoon nieuwsgierig, geen probleem.

  Ga verder

  Fantastisch, u bent er klaar voor!
  Laten we beginnen

  …u wordt doorverwezen naar de oogmeting